Privacy policy

MT Events Bvba hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. MT Events bvba houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze Privacy policy is van toepassing op de internetsite van MT Events Bvba.

Als MT Events Bvba zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan u ons bereiken via onderstaande contactgegevens:
MT Events Bvba
Nobels-Peelmanstraat 4
9100 Sint-Niklaas
Mail: info@feestburo.be
Tel: 0472 97 40 57

Gebruik en doeleinden van uw persoonsgegevens

 • Via onze internetsite kan u kennismaken met allerhande verhuurmaterialen en diensten ..
 • Om u verder op de hoogte te stellen of een offerte te kunnen opmaken vragen wij uw contact- en adresgegevens
 • Wij gebruiken uw gegevens om aan onze contractuele verplichtingen tegenover u te kunnen voldoen en om ervoor te zorgen dat onze dienst op de best mogelijke manier aan u wordt geboden. In dit verband gebruiken wij uw gegevens om:
  • u de mogelijkheid te bieden om van onze internetsite gebruik te maken, met ingebrip van de betaalfuncties
  • u onze internetsite in een formaat te tonen dat overeenkomt met uw internetbrowser en het toestel dat u gebruikt
  • u klantenservice te bieden via verschillende kanalen zoals e-mail en telefoon
  • u statusupdates, facturen en/of betalingsherinneringen te sturen per e-mail, sms of andere directe berichten
  • onze interne administratie op orde te houden
 • We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor administratieve doeleinden bij bestellingen en om u op de hoogte te houden van events, acties en nieuws.
 • Om u bij telefonische vragen snel te kunnen helpen, maken we gebruik van uw contactgegevens en maken we aantekeningen die we bewaren. Zo vinden we meteen alles terug wanneer u een volgende keer contact met ons opneemt en indien nodig, om te gebruiken voor onze verdere dienstverlening naar u toe.
 • Indien u ons op de een of andere manier een visitekaartje heeft overhandigd, nemen wij u op in onze database. Wij gaan er hier van uit dat u door de overhandiging ook uw uitdrukkelijke toestemming geeft om te worden opgenomen in onze database.
 • Bovendien slaan wij ook de publiek toegankelijke gegevens die wij over u vinden op in onze database die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
 • Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor communicatie via nieuwsbrieven, promotionele acties en direct marketing. Zo kunnen wij u aanbiedingen op maat bezorgen, op basis van uw aankopen, voorkeuren en interesses die u ons heeft medegedeeld. Dit evenwel louter en alleen op voorwaarde dat u hier voorafgaandelijk en schriftelijk toelating voor hebt gegeven.
 • Wij verzamelen (behalve geslacht) geen gevoelige persoonsgegevens zoals gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen.
 • Voor leveranciers: de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst worden verzameld. Het gaat dan voornamelijk om e-mailadressen van contactpersonen om een gemakkelijke communicatie mogelijk te maken.
 • Het is mogelijk dat wij persoonsgegevens onrechtstreeks verzamelen en verwerken zoals soms publieke gegevens, bv. gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of gegevens die u zelf publiek heeft gemaakt, of gegevens die algemeen bekend zijn in uw streek of in de pers verschenen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u ons bezorgt, kunnen wij aan onze partners verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Het verstrekken van uw gegevens is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht. Wij zien er op toe dat zij, net zoals wij, uw gegevens veilig, respectvol en als een goede huisvader beheren.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier gerechtvaardigd belang voor hebben.

Bewaartermijn van de verwerkte gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als nodig om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet.

Beveiliging van de gegevens

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving.

Uw rechten

 • Recht van inzage, correctie en verwijdering
  U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. U kan ons daartoe contacteren via de contactpagina van onze website.
 • Recht van bezwaar
  U hebt te allen tijde het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw gegevens indien uw verzoek gesteund is op zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met uw bijzondere situatie. Aan dergelijk verzoek zal echter geen gevolg gegeven worden wanneer de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
 • Recht van vrije gegevensoverdracht
  U beschikt over het recht om uw persoonlijke gegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 • Recht op beperking van de verwerking
  U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming, voor de vaststelling van de uitoefening of verdedidging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.
 • Recht van intrekking van de toestemming
  Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Recht op uitoefening van uw rechten
  Bovenaan deze Privacy policy staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen. Om uw identiteit te controleren, vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Cookiebeleid

MT Events Bvba maakt gebruik van cookies om de internetsite goed te laten functioneren en uw bezoek makkelijker en gebruiksvriendelijker te maken.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op het toestel van de bezoeker en informatie bevat over het gedrag van de persoon die de internetsite bezoekt.
Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van de computer van de gebruiker geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende gebruiker.
Op die manier kan MT Events Bvba de voorkeuren van de bezoeker bij het gebruik van de website onthouden.

Cookies voeren geen acties uit op de computer van de gebruiker, ze bezorgen zijn browser alleen extra informatie. Eigenlijk werken cookies dus als ‘geheugensteuntjes’ voor websites. Ze kunnen gebruikersinstellingen en andere gegevens (een taalkeuze, inloggegevens, geselecteerde gemeente …) onthouden, maar slaan geen namen, adressen, leeftijden of andere persoonlijke gegevens op (behalve in sommige gevallen het IP-adres van de gebruiker).
Voor het meten en analyseren van het surfgedrag van onze bezoekers maakt deze website gebruik van Google Analytics. Hiertoe worden, aan de hand van je IP-adres, gegevens verzameld zoals onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over je browsertype en apparaat eigenschappen. Op basis van deze anonieme analyses kan de zone deze site verder verbeteren. Wij gebruiken deze gegevens niet om je persoonlijk te identificeren.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
U kan het gebruik van Cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

Aanpassing van de Privacy policy

Het is mogelijk dat onze privacy policy in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacy policy.
Op onze website vindt u steeds de meest actuele versie van ons privacy verklaring terug. Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de wijzigingen en toevoegingen.